ccf

RECURS ADMIS DE INALTA CURTE - “In cauza nu s-a facut dovada celei mai mici culpe”

Data: 17 January 2020, 11:50 | autor: L.J. | 0 comentarii | 1666 afisari

Prin Decizia 3820/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul.

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, reclamanta Asociatia Nationala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania a solicitat, in contradictoriu cu paratul Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman urmatoarele:

-Suspendarea executarii actului administrativ emis de autoritatea parata intitulat Proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. x incheiat la 11 aprilie 2017 pentru proiectul x, cod SMIS 9679 "intarirea capacitatii companiilor romanesti de dezvoltare a parteneriatelor sociale - A."

-Anularea in tot a Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. x incheiat la 11 aprilie 2017 pentru proiectul x, cod SMIS 9679 "intarirea capacitatii companiilor romanesti de dezvoltare a parteneriatelor sociale - A." si, pe cale de consecinta, anularea Deciziei nr. 75911 din 28 noiembrie 2017 privind solutionarea contestatiei formulate de catre Asociatia Nationala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania si exonerarea reclamantei de la plata sumei de 3.284.734,36 RON, cu cheltuieli de judecata.

Solutia primei instante

Prin Sentinta civila nr. 1398 din 23 martie 2018, Curtea de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a respins actiunea formulata de reclamanta Asociatia Nationala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania, in contradictoriu cu paratii Ministerul Fondurilor Europene, succesor partial in drepturi si obligatii al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, ca nefondata.

Cererea de recurs

Impotriva Sentintei civile nr. 1398 din 23 martie 2018 a Curtii de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a formulat recurs reclamanta Asociatia Nationala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie din perspectiva motivului de casare prevazut de art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., republicat.

Minuta Inaltei Curti:


“Admite recursul declarat de reclamanta Asociatia Nationala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania impotriva Sentintei nr. 1398 din data de 23 martie 2018 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Caseaza in parte sentinta recurata, in sensul ca:

Anuleaza Decizia de solutionare a contestatiei administrative nr. 75911 din 28 noiembrie 2017 si Procesul-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. x din 11 aprilie 2017, cu consecinta exonerarii reclamantei de la plata creantei bugetare in cuantum de 3.284.734,36 RON.
Obliga intimatul-parat la plata sumei de 2.255 RON catre recurenta-reclamanta reprezentand cheltuieli de judecata efectuate in fond si recurs.

Definitiva”.

Extras din decizia Inaltei Curti:

“Recurenta-reclamanta a supus controlului de legalitate al instantei de contencios administrativ pe calea prevazuta de art. 51 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011, Decizia nr. 75911 din 28 noiembrie 2017 privind solutionarea contestatiei formulate de catre Asociatia Nationala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania si exonerarea acesteia de la plata sumei de 3.284.734,36 RON.

In fapt, prin cererea depusa la data de 22 decembrie 2008 Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (B.) a solicitat AM POSDRU o finantare de 3.348.828,07 RON pentru proiectul "Intarirea capacitatii companiilor romanesti de dezvoltare a parteneriatelor sociale - A.", cod SMIS 9679.

Autoritatea publica intimata sustine ca beneficiarul finantarii, care a inlocuit solicitantul, nu a trecut prin procesul de evaluare, astfel ca inlocuirea s-a efectuat cu respectarea prevederilor aplicabile la data semnarii contractului de finantare nr. x din 20 decembrie 2010.

Conform contractului de finantare, beneficiarul finantarii este Asociatia Nationala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania.

Prin actul aditional nr. x inregistrat la AMPOSDRU sub nr. x din 23 iunie 2011 s-a actualizat cererea de finantare cu datele structurii parteneriatului.
In derularea contractului au fost emise sapte cereri de rambursare, toate fiind evaluate de autoritatea parata care a efectuat si platile.

La pct. 4 al Ghidului Solicitantului 'Eligibilitatea solicitantilor si a partenerilor' sunt mentionate conditiile care trebuie indeplinite in calitate de beneficiar eligibil (in realitate textul privind 'solicitantii' iar nu 'beneficiarii') si de 'partener' al beneficiarului eligibil, precum si faptul ca la verificarea eligibilitatii 'solicitantului' acesta trebuie sa fie 'o organizatie legal constituita in Romania'.
Asadar, potrivit Ghidului depus la dosarul cauzei, pentru a indeplini conditiile de solicitant eligibil, aceasta trebuie sa detina calitatea de 'organizatie legal constituita in Romania'.

Ulterior evaluarii cererii de finantare, cu ocazia demersurilor intreprinse pentru incheierea contractului de finantare autoritatea de management a constatat ca se impune lamuriri suplimentare legate de forma de organizare a solicitantului initial al finantarii - Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, intrucat aceasta nu este 'persoana juridica de drept privat si utilitate publica cu sediul in Romania'.

Intrucat forma de organizare a B. nu se incadreaza in cerintele Ghidului solicitantului privind finantarea, fiind o organizatie de drept public, iar nu privat, autoritatea competenta in gestionarea fondurilor europene a cautat solutii pentru continuarea proiectului si incheierea contractului de finantare, elaborand Instructiunea nr. 31 a Directorului General al AMPOSDRU care reglementeaza "modul de inlocuire a partenerilor in cadrul proiectelor finantate din POSDRU 2007 - 2013.

La data de 26 octombrie 21010, anterior incheierii contractului de finantare, Directorul General al AMPOSDRU a emis Instructiunea nr. 37 prin care a prevazut ca:

'Se completeaza art. 3 al Instructiunii nr. 31/2010, care va avea urmatorul continut: Cu caracter exceptional se poate admite inlocuirea beneficiarului finantarii nerambursabile si in situatiile in care beneficiarii/partenerii principali sunt institutii/structuri cu caracter international confirmat de Ministerul Afacerilor Externe (exemplu - B., C., D., E., etc.) in cazul modificarii statutului international al acestor organizatii (…) sau al existentei unei necorelari intre statutul reglementat si legislatia nationala aplicabila'.

La data de 10 iunie 2011, ulterior incheierii contractului de finantare, Directorul General AMPOSDRU a emis Clarificarea nr. 1 privind unele aspecte referitoare la modul de inlocuire a partenerilor in cadrul proiectelor finantate din POSDRU 2007 - 2013 prin care s-a decis:
'In aplicarea prevederilor Instructiunii nr. 31/2010 modificata si completata de Instructiunea nr. 37/2010, in cazul exceptional in care solicitantul unei cereri de finantare aprobate este o institutie/structura cu caracter international recunoscut de MAE, iar cererea de finantare nu a fost depusa in parteneriat, se admite introducerea unui partener eligibil potrivit Ghidului si inlocuirea acestuia cu solicitantul initial care devine partener, in conditiile prevazute in Ghidul solicitantului'.

Ca efect al emiterii Instructiunilor nr. 31/2010 si pentru continuarea proiectului B. a intrat intr-un parteneriat cu reclamanta ANEIR, careia i-a cedat intreaga responsabilitate de implementare a proiectului (Acordul de parteneriat nr. 115 din 25 noiembrie 2010 - dosar). Urmare a acestui parteneriat, incheiat anterior Contractului de finantare nr. x din 20 decembrie 2010, reclamanta ANEIR a devenit liderul proiectului si beneficiar al finantarii nerambursabile.
Astfel, prin procesul-verbal atacat, autoritatea parata interpreteaza diferit, fata de momentul incheierii contractului de finantare, situatia de fapt existenta in perioada de demarare a procedurii, cand aceeasi autoritate a decis incheierea contractului de finantare.

Eligibilitatea parteneriatului si a proiectului ca si calitatea de beneficiar a reclamantei au fost acceptare de autoritatea competenta prin semnarea contractului de finantare, prin acordarea prefinantarii, rambursarea cheltuielilor eligibile si acceptarea incheierii unor acte aditionale la contractul de finantare.

De altfel, prin actele administrative atacate nu au fost retinute nereguli in legatura cu actiuni ale reclamantei, ci exclusiv existenta unei nereguli in legatura cu neindeplinirea conditiilor specifice din Ghidul solicitantului de catre solicitantul initial, B. precum si cu modul de evaluare de catre AMPOSDRU a cererii de finantare, aceasta evaluare finalizandu-se cu emiterea Deciziei de aprobare a cererii de finantare.

In privinta reclamantei Asociatia Nationala a Exportatorilor si Importatorilor din Romania (ANEIR) nu s-a retinut vreo incalcare referitoare la modul in care aceasta a dat curs solicitarii autoritatii, de prezentare a documentelor necesare pentru intocmirea dosarului de finantare si nici in legatura cu modalitatea de executare a contractului de finantare.
Contestatia administrativa formulata de reclamanta a fost respinsa ca nefondata, singura motivare fiind aceea ca B. in calitate de organizatie de drept international - organism al ONU - nu se incadreaza in categoria de beneficiari eligibili.
Conchizand, Inalta Curte retine ca nu se poate face abstractie de faptul ca anterior acordarii finantarii a intervenit inlocuirea solicitantului initial cu partenerul ANEIR, care a dobandit astfel calitatea de solicitant al finantarii/beneficiar al contractului de finantare.

Or, in legatura cu calitatea reclamantei ANEIR de 'organizatie legal constituita in Romania' nu au existat contestari, fiind evident ca in privinta solicitantului rezultat in urma inlocuirii beneficiarului finantarii, aceasta cerinta este indeplinita, fiind realizata cu respectarea Instructiunilor nr. 31 si nr. 37 din 2010, astfel cum au fost acestea clarificate prin Clarificarea nr. x din 10 martie 2011.

Contrar celor retinute prin procesul-verbal de control, Inalta Curte retine ca Instructiunea nr. 31/2010, modificata prin Instructiunea nr. 37/2010 prevede posibilitatea la art. 3, cu caracter exceptional, sa se admita 'inlocuirea beneficiarului finantarii nerambursabile, si in situatia in care beneficiarii/partenerii principali sunt institutii/structuri cu caracter international confirmat de MAE in cazul modificarii Statutului International al acestor organizatii (…) sau al existentei unei necorelari intre statutul reglementat al acestor organizatii si legislatia nationala.

De asemenea, se retine ca, in dezacord cu opinia paratului, Clarificarea nr. x/2011 nu are natura unui act administrativ ce 'completeaza' Instructiunea nr. 31/2010, ci vine doar sa clarifice modul de interpretare a notiunii de 'beneficiar', in sensul in care Instructiunea nr. 31/2010 priveste inclusiv 'solicitantul'. Pe cale de consecinta, Clarificarea nr. x/2011 a fost emisa doar in scop de ratificare cu caracter retroactiv a modificarilor operate in baza acestei instructiuni, explicand ca sintagma "beneficiarul finantarii" are in vedere inclusiv notiunea de "solicitant" din cererea de finantare.

De altfel, astfel cum s-a aratat cu ocazia prezentarii situatiei de fapt, inclusiv Ghidul solicitantului - conditii specifice privind solicitantii - face referire pe de o parte la notiunea de "beneficiar" iar pe de alta parte la cea de 'solicitant/aplicant', toate aceste notiuni fiind insa utilizate in identificarea organizatiei anterior semnarii contractelor de finantare.

Pe cale de consecinta, se va retine ca aceasta este ratiunea pentru care autoritatea AMPOSDRU a emis Clarificarea nr. x/2011, in sensul de a aduce precizari cu privire la persoanele in raport de care este posibila inlocuirea - 'beneficiarul' din Instructiune privind inclusiv pe 'solicitantul' din cererea de finantare - actul nefiind emis, astfel cum a retinut paratul, in sensul completarii celor doua Instructiuni.

De altfel, Curtea va retine ca in aplicarea Ghidului solicitantului, din care nu rezulta o delimitare clara intre notiunile de 'solicitant/aplicant' si cea de 'beneficiar', coroborat cu Instructiunea nr. 31/2010 si Instructiunea nr. 37/2010, rezulta cu certitudine, chiar in lipsa Clarificarii nr. x/2011, ca AMPOSDRU a avut in vedere, in realitate, inclusiv posibilitatea inlocuirii "solicitantului" din cererea de finantare cu unul dintre partenerii eligibili.

Se observa astfel ca reclamanta ANEIR nu a facut altceva decat sa respecte prevederile Instructiunilor si solicitarile autoritatii competente in gestionarea fondurilor europene.

In aceste conditii, concluziile paratului privind existenta unei 'nereguli' in sensul art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011 nu au legatura cu modul in care reclamanta si-a indeplinit obligatiile legale, in privinta acesteia neputandu-se retine in mod rezonabil existenta vreunei abateri, in sensul Regulamentului 1083/2006 ori a Regulamentului nr. 2988/1995, ci au legatura cu modul in care autoritatea de management si-a indeplinit propriile atributii potrivit Regulamentului nr. 1083/2006.

In acest sens, Curtea va retine ca potrivit art. 1 pct. 7 din Regulamentul nr. 1083/2006, 'neregularitate' reprezinta 'orice incalcare a unei prevederi a dreptului comunitar, care rezulta dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea avea efectul de a prejudicia bugetul general al Uniunii Europene, prin imputarea unei cheltuieli necorespunzatoare bugetului general'.

Pe de alta parte, art. 1 alin. (2) din Regulamentul nr. 2988/1995 prevede ca 'constituie abatere orice incalcare a unei dispozitii de drept comunitar, ca urmare a unei actiuni sau omisiuni a unui agent economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul general al Comunitatilor sau bugetele gestionate de acestea, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor acumulate din resurse proprii, colectate direct in numele Comunitatilor, fie prin cheltuieli nejustificate'.

Asadar, pentru a se constata calitatea de debitor a reclamantei, de natura a conduce la stabilirea unei creante bugetare in sarcina acesteia, in calitate de operator economic beneficiar al finantarii, este necesar ca abaterea, sub forma actiunii sau omisiunii, sa fie imputabila acesteia, iar nu autoritatii de management.

Or, potrivit celor expuse anterior, Curtea va observa ca in cauza nu s-a facut dovada celei mai mici culpe a reclamantei in obtinerea finantarii, aceasta nefacand altceva decat sa respecte cadrul normativ aplicabil la data semnarii contractului de finantare si Instructiunile emanand de la AMPOSDRU”.
>>Decizia Inaltei Curti 

Adauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.